Regulamin

Niniejsze Ogólne Warunki Usług stanowią podstawę wszelkich działań podejmowanych przez Walletmor Ltd i określają w szczególności zasady realizacji Usług na rzecz Klienta, a także warunki rozliczeń finansowych między Stronami.

 1. DEFINICJE
  • dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Wielkiej Brytanii
  • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednakże posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamawia Usługi i z którą Walletmor Ltd zawiera Umowę
  • Materiały źródłowe – wszelkie dane, informacje i materiały, w tym instrumenty płatnicze, jak tagi NFC lub inne rozwiązania technologiczne służące płatnościom zbliżeniowym, dostarczone przez Klienta
  • OWU – niniejsze Ogólne Warunki Usług Walletmor Ltd
  • Walletmor Ltd – Walletmor Ltd z siedzibą w 85 Great Portland Street, London, W1W 7LT, United Kingdom wpisana do rejestru przedsiębiorców Company House pod numerem 13048848
  • Prace dodatkowe – dodatkowo płatne Usługi stanowiące wszelkie czynności podejmowane przez Walletmor Ltd, nieuwzględnione w Zamówieniu, stanowiące uzupełnienie zakresu Umowy, ich rozszerzenie lub zmianę
  • Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w profesjonalnych stosunkach zawodowych, oraz które jest zewnętrzne, zarówno w stosunku do Klienta, jak i do Walletmor Ltd, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić działając z należytą starannością; przez Siłę Wyższą rozumie się w szczególności: katastrofy naturalne, akty władzy, zmiany powszechnie obowiązującego prawa, ataki hackerskie oraz zmiana sposobu lub zakresu prowadzenia działalności przez MasterCard albo Visa
  • Strony – Klient oraz Walletmor Ltd
  • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Walletmor Ltd a Klientem na podstawie niniejszego OWU, w ramach której Walletmor Ltd zobowiązuje się do wykonania Usług, a Klient do zapłaty stosownego wynagrodzenia; Umowa wiąże następców prawnych Klienta
  • Usługa/Usługi – świadczenia Walletmor Ltd, których przedmiotem jest w szczególności doradztwo w zakresie bezpieczeństwa instrumentów płatniczych, implantów NFC, usług związanych z płatnościami zbliżeniowymi, a także doradztwo w zakresie zabiegów podskórnego wszczepiania instrumentów płatniczych i innych
  • Zamówienie – oświadczenie woli Stron prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy i wskazujące istotne jej warunki, w tym szczegóły dotyczące Usług, sposób ich wykonania oraz wysokość wynagrodzenia należnego Walletmor Ltd
  • Wszelkie definicje i sformułowania użyte w niniejszych OWU znajdują swoje zastosowanie w Umowie oraz Zamówieniach, a także innych czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy przez Strony.
  • W korespondencji mailowej, powyższe pojęcia pisane z małej litery, mają znaczenie według definicji z OWU, chyba, że nadawca wyraźnie wskaże inaczej
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejsze OWU określa zasady i warunki realizacji Usług na rzecz Klientów przez Walletmor Ltd, w szczególności procedurę zawierania poszczególnych Umów, warunki rozliczeń finansowych między Stronami oraz zasady odpowiedzialności Stron. Walletmor Ltd wykonuje Usługi na podstawie OWU, Umów i Zamówień. Postanowienia OWU są wiążące dla Stron od chwili zawarcia Umowy.
  • Klient może korzystać z Usługi wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią OWU oraz wyrażeniu zgody na określone w nich warunki. Jeżeli Klient nie akceptuje OWU, nie może on korzystać z Usług
  • W przypadku sprzeczności postanowień OWU z brzmieniem Umowy lub Zamówienia, pierwszeństwo ma OWU, chyba że Strony w Umowie wyraźnie postanowiły inaczej.
  • Obsługa Klienta i wykonywanie Usług odbywa się w dni robocze.
  • Wszelkie ustalenia, dokonane pomiędzy Stronami w formie ustnej (również telefonicznej) dla swej ważności wymagają ich potwierdzenia poprzez e-mail, faks, list polecony lub przesyłkę kurierską nie później niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny od ich dokonania pod rygorem nieważności.
 3. WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG
  • Walletmor Ltd zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania Usług. Walletmor Ltd zobowiązuje się do wykonywania Usług z najwyższą starannością, w szczególności wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności
  • Walletmor Ltd może wykonywać Usługi z pomocą osób trzecich, przy czym Walletmor Ltd odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. Walletmor Ltd zobowiązuje się jednocześnie, że przy wykonaniu Umowy posługiwać się będzie wyłącznie osobami posiadającymi właściwości, o których mowa w ust. 3.1 powyżej.
  • Walletmor Ltd w ramach Zamówienia wskaże Klientowi zakres koniecznych Materiałów źródłowych. Walletmor Ltd może również udzielić Klientowi doradztwa w zakresie polecanego miejsca nabycia Materiałów źródłowych, doradztwo takie nie stanowi jednak przedmiotu Usługi.
  • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania bezprawnych Materiałów źródłowych. Walletmor Ltd nie zaakceptuje i nie przyjmie do wykonania Zamówienia i/lub Umowy sprzecznej z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami uczciwej konkurencji lub innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Walletmor Ltd nie jest jednak zobowiązane do weryfikacji legalności Materiałów źródłowych, zaś Klient oświadcza, że dokonał takiej weryfikacji we własnym zakresie.
  • Walletmor Ltd nie weryfikuje legalności działania Klienta, predyspozycji zdrowotnych Klienta ani formalno-technicznych efektów Usługi. Walletmor Ltd może wyrazić opinię w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, jednakże nie jest ona wiążąca dla żadnej ze Stron, w szczególności nie rozszerza zakresu obowiązków lub odpowiedzialności Walletmor Ltd wynikających z Umowy.
  • Klient może udzielić Walletmor Ltd pełnomocnictwa w zakresie pozyskiwania Materiałów źródłowych, w imieniu i na rzecz Klienta. W takim przypadku, udzielone przez Klienta pełnomocnictwo obejmować będzie umocowanie Walletmor Ltd do podejmowania następujących czynności: (1) poczynienie wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do pozyskania Materiałów źródłowych w imieniu i na rzecz Klienta, (2) nabywanie na własność Klienta Materiałów źródłowych. Pełnomocnictwo jest ważne do momentu zrealizowania Umowy i wygasa w momencie jej wykonania. Walletmor Ltd jest uprawnione do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie swojego umocowania.
 4. ZAWARCIE UMOWY I JEJ WYKONANIE
  • Składając Zamówienie, Klient składa Walletmor Ltd ofertę zawarcia Umowy, na warunkach wskazanych w Zamówieniu, w wersji uzgodnionej przez Strony. Umowy następuje z chwilą przyjęcia takiego Zamówienia przez Walletmor Ltd. Ustalenia dotyczące Zamówienia oraz jego przejęcie, a tym zawarcie Umowy, może nastąpić w formie e-mailowej.
  • Strony mogą wskazać w Umowie terminy wykonywania poszczególnych Usług. Terminy te mogą ulec przesunięciu co najmniej o liczbę dni trwania następujących zdarzeń: (i) działanie Siły wyższej, (ii) przeszkody w wykonywaniu przedmiotu Umowy wynikłe po stronie Klienta, w szczególności konieczność oczekiwania przez Walletmor Ltd na dostarczenie przez Klienta Materiałów źródłowych, niezbędnych informacji do prawidłowego wykonania Usług lub opóźnienia Klienta w podjęciu działań, które są niezbędne do dokonania danej czynności przez Walletmor Ltd.
  • Jeżeli termin rozpoczęcia Usługi ulega opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, pozostaje to bez wpływu na termin rozpoczęcia uiszczania wynagrodzenia wskazanego w Umowie.
  • Jeżeli wykonanie zmian, poprawek lub innych prac w ramach Usługi okaże się konieczne, to prace takie zostaną wykonane przez Walletmor Ltd, z zastrzeżeniem ust. 4.5 poniżej, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność ich wykonania wyniknie z błędów lub zaniedbań Walletmor Ltd.
  • Jeżeli wymieniona w ust. 4.4. powyżej konieczność wykonania zmian, poprawek lub innych Prac dodatkowych wyniknie ze zmiany stanowiska Klienta lub wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy lub akceptacji przez Strony Zamówienia pomimo zachowania należytej staranności, prace takie zostaną wykonane przez Walletmor Ltd za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym przez Strony oraz w uzgodnionym przez Strony terminie (Prace dodatkowe).
  • Klient dokona czynności odbioru przedmiotu Usługi w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania jej finalnej postaci. W przypadku stwierdzenia wad lub konieczności wprowadzenia poprawek, Klient powiadomi Walletmor Ltd o tym fakcie w terminie ww. wskazanym, zaś Walletmor Ltd zobowiązany będzie do usunięcia tych wad lub wprowadzenia poprawek oraz powtórzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym ustępie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych. Jeżeli Klient nie dokona odbioru przedmiotu Usługi i jednocześnie w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym: (i) nie poinformuje on Walletmor Ltd o stwierdzonych wadach lub konieczności wprowadzenia poprawek, lub (ii) odmawia odbioru przedmiotu Usługi, żądając wprowadzenia zmian lub wymagań nie ujętych w Zamówieniu, wówczas wykonanie Usługi uważa się za zakończone i przyjęte bez zastrzeżeń przez Klienta w terminie, w którym powinien był on dokonać odbioru przedmiotu Usługi.
 5. WARUNKI PŁATNOŚCI
  • Strony określają wysokość wynagrodzeń z tytułu realizacji Usług w Zamówieniu/Umowie. Kwota wynagrodzeń może ulegać zmianie w przypadku: (i) wykonania przez Walletmor Ltd Prac dodatkowych; (ii) konieczności zakupienia przez Walletmor Ltd dodatkowych materiałów i/lub produktów nieuwzględnionych w wycenie, na co jednak Klient wcześniej musi wyrazić zgodę.
  • Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Walletmor Ltd jest odpowiednio uiszczenie wynagrodzenia zgodnie z Umową, chyba, że Strony wskażą odmiennie w Zamówieniu.
  • Wszelkie wynagrodzenie na rzecz Walletmor Ltd płatne jest na podstawie faktury VAT wystawianej przez Walletmor Ltd w terminie w niej wskazanym.
  • Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Walletmor Ltd w formie elektronicznej, jak również na doręczanie ich poprzez przesyłanie ich na adres poczty elektronicznej Klienta.
  • Strony uznają, iż zapłata zostanie uznana za dokonaną z chwilą uznania danej kwoty na rachunku bankowym Walletmor Ltd.
  • W przypadku takiej konieczności wynikającej z przepisów prawa, w szczególności w przypadku realizacji dostawy towarów lub świadczenia usług nieposiadających charakteru transgranicznego lub realizowanego w państwie trzecim w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, Walletmor Ltd naliczy podatek VAT w odpowiedniej wysokości wynikającej ze stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
  • W przypadku takiej konieczności wynikającej z przepisów prawa, Klient odprowadzi wszelkie należności publicznoprawne, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT, powstałe w związku z działaniem tzw. odwróconej zapłaty podatku VAT lub podobnych instytucji obligujących do odprowadzenia należności publicznoprawnej.
  • W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że w sytuacjach wskazanych w ust. 5.6. oraz 5.7. powyżej określona w Umowie kwota netto wynagrodzenia Walletmor Ltd nie ulegnie zmianie.
 6. CZAS TRWANIA UMOWY
  • Przez cały okres jej trwania, Umowa może zostać rozwiązana przez Strony ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku naruszenia przez drugą Stronę któregokolwiek ze zobowiązań i nieusunięcia skutków takiego naruszenia w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od chwili otrzymania pisemnego żądania wzywającego do wykonania takiego zobowiązania.
  • Walletmor Ltd może również wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje zmienionych warunków OWU.
  • W przypadku rozwiązania przez Walletmor Ltd Umowy w trybie określonym w ust. 6.2. powyżej, Klient niebędący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów prawa, nie jest uprawniony do żądania zwrotu jakiejkolwiek części wynagrodzenia otrzymanego przez Walletmor Ltd.
  • W przypadku wcześniejszego zakończenia Umowy, Klient zobowiązany jest do wypłaty na rzecz Walletmor Ltd wynagrodzenia za Usługę wykonaną przez niego do dnia zakończenia Umowy.
 7. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Walletmor Ltd oświadcza, że:
   • nie działa w imieniu lub na rzecz podmiotów wydających instrumenty płatnicze, takich jak Mastercard lub Visa;
   • nie świadczy usług płatniczych lub podobnych;
   • nie wykonuje świadczeń zdrowotnych.
  • Klient oświadcza, że:
   • została przeprowadzona z nim rozmowa informacyjna o potencjalnych komplikacjach zdrowotnych związanych z podskórnym wszczepianiem instrumentów płatniczych;
   • zdając sobie sprawę z możliwych komplikacji, podejmuje on decyzję o poddaniu się zabiegowi realizowanemu przez osobę niezwiązaną z Walletmor Ltd, wybraną przez samego Klienta;
   • objaśniono mu przypadki, w których komplikacje mogą doprowadzić do utraty implantu;
   • objaśniono mu potencjalne zagrożenia związane z naruszeniem bezpieczeństwa transakcji oraz poufności informacji, wynikające z posiadania podskórnego instrumentu płatniczego;
   • zdaje sobie sprawę, iż podskórny instrument płatniczy nie posiada dodatkowych zabezpieczeń chroniących przed nieautoryzowanym sczytywaniem danych przez osoby trzecie;
   • zdaje sobie sprawę, że korzystanie z funkcjonalności implantu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem usług oferowanych przez podmioty trzecie, zaś Walletmor Ltd nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy świadczenia usług przez te podmioty;
   • jest w pełni świadomy, iż podskórnego instrumentu płatniczego nie można wyłączyć, anulować lub dezaktywować w inny sposób niż poprzez usunięcie implanta lub za pośrednictwem usług dostarczanych przez podmioty trzecie;
   • przyjmuje do wiadomości, że Walletmor Ltd nie może gwarantować bezkomplikacyjnego zabiegu, jak również bezpieczeństwa użytkowania podskórnego instrumentu płatniczego, jako że jest wyłącznie podmiotem doradczym niedokonującym żadnych czynności związanych z wytworzeniem jakichkolwiek przedmiotów lub ich implementacją w ciele Klienta.
  • Klient oświadcza również, iż powyższe postanowienia są dla niego w pełni zrozumiałe. Jeżeli Klient do któregokolwiek z powyższych postanowień ma jakiekolwiek zastrzeżenia lub uwagi, zostaną one podniesione w Zamówieniu/Umowie.
  • Klientowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, z tym zastrzeżeniem, że Walletmor Ltd nie będzie odpowiedzialne za skutki zabiegu wykonywanego przez osobę trzecią oraz sposób korzystania z Materiałów źródłowych przez Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się nimi niezgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcjami lub wytycznymi.
 8. INFORMACJE POUFNE
  • Strony zobowiązują się do zachowania poufności i bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony zobowiązują się nie ujawniać jakimkolwiek osobom trzecim oraz nie wykorzystywać w celach innych, niż te które wynikają z postanowień Umowy, wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji, danych i materiałów w tym, sytuacji finansowej lub prawnej Stron, w jakiejkolwiek formie uzyskanych przez Strony w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy („Informacje Poufne”).
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobów ochrony Informacji Poufnych, Strony są zobowiązane do wzajemnego skonsultowania się w celu wyjaśnienia wątpliwości.
  • Zobowiązania dotyczące poufności wiązać będą Strony w trakcie obowiązywania Umowy jak i przez okres 5 lat od zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy (przy czym informacje techniczne, handlowe lub tajemnice przedsiębiorstwa przekazywane w związku z realizacją Umowy nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane, ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy jak i po jego zakończeniu).
  • W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, Strona, która dopuściła się tego naruszenia ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane naruszeniem obowiązku zachowania poufności.
  • Strony zobowiązują się do zachowania w poufności faktu oraz treści Umowy.
  • Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji Poufnych nie będzie dotyczyć Informacji Poufnych, które: (i) są lub staną się jawne lub publicznie dostępne w sposób zgodny z prawem i w sposób inny niż poprzez działanie lub zaniechanie podmiotu zobowiązanego do zachowania poufności, (iii) zgodnie z obowiązującym prawem muszą zostać ujawnione odpowiednim władzom lub sądom, pod warunkiem, że Strona ujawniająca takie informacje powiadomi drugą Stronę o takim ujawnieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
 9. DANE OSOBOWE
  • Administratorem danych osobowych Klienta lub jego przedstawicieli będzie Walletmor Ltd.
  • Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko; adres zamieszkania; dane kontaktowe; PESEL; numer rachunku bankowego; adres e-mail; adres IP; inne dane, które zostały przez Klienta dobrowolnie podane.
  • Dane osobowe przedstawiciela mogą być przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, adres IP.
  • Dane osobowe Klienta lub jego przedstawiciela będą przetwarzane: (i) w celach związanych z wykonywaniem przez Walletmor Ltd zawartej Umowy i świadczenie Usług, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (ii) w celu realizacji przez Walletmor Ltd obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Dane osobowe Klienta lub jego przedstawiciela będą przechowywane przez Walletmor Ltd przez okres niezbędny do wykonania Umowy j, czas określony przepisami prawa ogólno-obowiązującego lub do momentu przedawnienia się wszelkich roszczeń (w zależności który z w/w okresów jest dłuższy). Po upływie tego okresu dane osobowe Klienta zostaną zniszczone.
  • Dane osobowe Klienta lub jego przedstawiciela mogą być przekazywane do dostawców instrumentów płatniczych, podmiotów wykonujących świadczenia zdrowotne, biur księgowych, jak również dostawców oprogramowania do wykonywania usług, _____ Dane osobowe Klienta mogą być również udostępnione organom władzy publicznej, o ile będzie to konieczne i uzasadnione w rozumieniu przepisów prawa.
  • Klientowi, jak również przedstawicielowi Klienta przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku gdy taka zgoda została udzielona) na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Klient uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Klienta lub jego przedstawiciela danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy oraz świadczenie Usług.
  • Dane osobowe Klienta lub jego przedstawiciela nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. SIŁA WYŻSZA
  • W okresie działania Siły wyższej realizacja prac i obowiązki Strony, w zakresie objętym działaniem Siły wyższej, ulegają zawieszeniu. Zawieszenie dotyczy również odpowiedzialności Stron za niedopełnienie obowiązków umownych.
  • Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zaistnieniu przypadku Siły wyższej.
 11. ZMIANA POSTANOWIEŃ OWU
  • Walletmor Ltd może zmienić postanowienia OWU z ważnych powodów prawnych (np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Walletmor Ltd lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. zmiana sposobu wykonywania Usług). Zmiana OWU może nastąpić drogą elektroniczną.
  • Klienci zostaną poinformowani o zmianie OWU wraz ze wskazaniem zmienionej treści OWU w wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta, na 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie zmienionych OWU. W tym czasie Klient powinien wyrazić sprzeciw wobec zmiany OWU i wypowiedzieć Umowę lub zaakceptować zmienione OWU.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Klient nie może dokonać przelewu wierzytelności lub zawrzeć umowy przejęcia długu wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Walletmor Ltd.
  • Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy/OWU, w zakresie dozwolonym przez przepisy konsumenckie, będzie prawo brytyjskie. Wszelkie spory związane z Umowy/ OWU podlegają brytyjskim sądom powszechnym. Strony dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z Umowy lub z nią związane, były rozwiązywane polubownie.
  • Jeżeli którekolwiek z postanowień OWU okaże się nieważne w całości lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, wyłączne takie postanowienie pozostanie nieważne w całości lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Strony zaś zobowiązują się do zastąpienia poprzez negocjacje w dobrej wierze nieważnych w całości lub w części, bezskutecznych lub niewykonalnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są jak najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 13. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
  • Niniejsze postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Klientów nie będących konsumentami:
   • Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy/OWU będzie prawo brytyjskie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu przez Strony w terminie jednego miesiąca, spór taki zostanie poddany pod ostateczne rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Walletmor Ltd.
   • Walletmor Ltd nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy nieumyślnej i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta. Odpowiedzialność Walletmor Ltd jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Walletmor Ltd od Klienta.
   • Walletmor Ltd nie będzie zobowiązane do zwrotu już uiszczonych przez Klienta kwot, nawet w przypadku wcześniejszego zakończenia Umowy.